Ceník

Ceny právních služeb jsou v naší advokátní kanceláři stanoveny dle sazebníku stanoveného vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Vedle těchto cen lze sjednat cenu smluvní, a to dle objemu, obtížnosti a časové náročnosti poskytovaných právních služeb. V naší advokátní kanceláři dohodneme smluvní odměnu s klientem před zahájením poskytování právních služeb a vždy zohledňujeme individualitu každého případu. Obvykle navrhujeme časovou odměnu v dohodnuté výši za započatou hodinu práce nebo celkovou odměnu za určitý rozsah právních služeb. Základní hodinová sazba činí 1.500,- Kč + DPH.

Prvotní vstupní konzultaci před převzetím právního zastupování obvykle poskytujeme zdarma.

Smluvní odměna nezahrnuje náhradu hotových výdajů, jako jsou soudní a správní poplatky, cestovní výdaje, odměna notáře či znalce apod. Jestliže při poskytování právních služeb budou vynaloženy hotové výdaje, je klient povinen k jejich náhradě.

Pokud při poskytování právních služeb cestujeme mimo kancelář účtujeme cestovné ve výši dle právních předpisů a náhradu za ztrátu promeškaného času stráveného na cestě ze sídla AK do sídla klienta/soudu/správního orgánu pouze mimo město Zlín nebo dojde ke zpoždění zahájení jednání, a to částkou smluvní odměny ve výši 500,- Kč +DPH za každou započatou půlhodinu. Cestovné a náhradu za ztrátu času v rámci území města Zlína neúčtujeme.

Klienti, kteří pravidelně využívají právních služeb, s námi písemně uzavírají smlouvu o poskytování právních služeb. Na jejím základě získávají právní služby za výhodnějších cenových a časových podmínek, přičemž lze dohodnout i paušální měsíční odměnu.

 

Ceník  Cena bez DPH Cena s DPH Poznámka
záloha 5 000 Kč - cca 20 000Kč, může být i vyšší 21% je vyžadována vždy při uzavírání smlouvy o poskytování právní služby a její výše je přiměřená rozsahu právního zastoupení
při převzetí právního zastoupení může být první vstupní konzultace ZDARMA      
hodinová sazba za právní službu  1 500 Kč bez DPH 1 815 Kč s DPH za každou započatou hodinu
jednorázová ústní konzultace bez písemného výstupu  1 157 Kč bez DPH 1 400 Kč s DPH  
advokátní úschova peněžních prostředků do 1 milionu Kč včetně 5 000 Kč bez DPH 6 050 Kč s DPH  
advokátní úschova peněžních prostředků nad 1 milion Kč až 10 milionů Kč  7 000 Kč bez DPH 8 470 Kč s DPH  
úkony spojené s obchodními korporacemi např. založení společnosti, právní zastoupení spojené s konáním valných hromad, atp. 3 000 Kč - 10 000 Kč bez DPH 3 630 Kč - 12 100 Kč s DPH dle požadovaného rozsahu
další služby dle dohody s klientem, kdy lze sjednat i tarifní, či úkonovou odměnu, nebo celkovou odměnu za dohodnutý rozsah služeb