Služby

Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje zejména tyto právní služby:

Sepisování smluv
Poskytování právních porad a konzultací
Zastupování před soudy, sepisování žalob a dalších soudních podání

Právní servis poskytujeme převážně v těchto právních oblastech:

Občanské právo

Sepisování smluv o převodu nemovitostí, nájemních smluv, darovacích apod., řešení sporů týkajících se nemovitostí
Řešení majetkových vztahů a z nich plynoucích sporů
Mimosoudní, soudní vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení
Sepisování smluv kupních, smluv o dílo, smluv nájemních apod.

Insolvenční právo

Návrhy na zahájení insolvenčního řízení pro právnické osoby
Podání návrhy na oddlužení pro fyzické osoby
Přihlášení pohledávky do probíhajícího řízení
Incidenční spory

Právo společenství vlastníků bytových jednotek a družstev

Vznik a založení SVJ, řízení vedoucí k zápisu do veřejného rejstříku
Pomoc při správě SVJ
Revize stávajících zakladatelských dokumentů
Vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami

Bytová problematika

Sepisování smluv týkajících se koupě bytů a nebytových prostor
Sepisování nájemních smluv
Ukončení nájemních vztahů, výpovědi, žaloby na vyklizení
Řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
Vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s nájmem a podnájmem bytů a nebytových prostor

Právo obchodních korporací

Právo obchodních společností - zakládání, změny, řízení před obchodním rejstříkem
Sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku
Přihlášky pohledávek do konkurzního řízení

Rodinné právo

Rozvody sporné, nesporné
Majetkové vypořádání společného jmění manželů
Uplatňování nároků výživného

Pracovní právo

Zakládání, změna a skočení pracovního poměru
Uplatňování pracovněprávních nároků zaměstnanců
Řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
Dohody o hmotné odpovědnosti
Náhrada škody

Poradenství pro města a obce a jejich příspěvkové organizace

Oblast zákona o obcích
Oblast veřejných zakázek